علوم پزشکی

آناتومی سر و گردن

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
زمان مطالعه: 15 دقیقه
3 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
آناتومی سر و گردن

عضلات سر و گردن

Scm : یک سر به استرنوم و یک سر به کلاویکل متصل شده و در انتها به ماستوئید یا زوج 11 ختم می شود.

تروپزیوس: خط پس گردنی فوقانی و برآمدگی اکسی پیتال خارجی یک سوم خارجی کلاویکل آکرومیون و خار اسکاپول یا عصب زوج 11

اسپلتیوس سری: نیمه تحتانی رباط پس گردنی زائده خاری مهره های C7 تاT4 به زائده ماستوئید زیرجمجمه متصل می شود عصب شاخ های خلفیاعصاب گردنی میانی سر را به طرف عقب می کشد.

لواتور اسکاپولاC1 تاC4 به بخش فوقانی کنار داخلی اسکاپولا Dorsal scapula

اسکالن شامل سه قسمت زیر است:

1.خلفی زائده مهره هایC6 -C4 بالای دنده 2

2.میانی زائده مهره هایC7C2 بالای دنده1

3. قدامی زائده مهره هایC4C3 بالای دنده1

از جلوی اسکالن قدامی ورید ساب کلاوین و ورید ژوگولار داخلی شریان های صعودی گردنی، گردنی سطحی و سوپرا اسکاپولا عبور می کنند.

در خلف این عضله، شبکه بازویی و پرده جنب و قسمت دوم ساب کلاوین قرار دارد.

Omohyoicinfrior belly از کنار فوقانی اسکاپولا به کنار تحتانی استخوان هایوئید  استخوان هایوئید رو به پایین می کشد.

Sterno thvriod از استرنوم به غضروف تیروئید کشیده می شود.

Thyrohyoidاگر هایوئید ثابت باشد حنجره را بالا می آورد. وقتی برعکس باشد هایوئید را پایین می آورد.

Sternohvoid هایوئید را بعد از بلع پایین می آورد.

بطن فوقانی (omoh void)

دایگاستریک شامل دو بطن خلفی و قدامی است.

1.بطن قدامی ( حفره دایگاستریک تا هایوئید) بالا آوردن کف دهان به وسیلهعصب مندیبولار

2. بطن خلفی( به همراه عضله استایلوهایوئید ) از بریدگی ماستوئید روی زائده ماستوئید  عصب فیشیال

Mylohoid : خط مایلوهایوئید روی مندیبل تا هایوئید ( عصب مندیبولار ) بالا آوردن کف دهان.

جنیوهایوئید: از فارمنتال تحتانی تا سطح قدامی هایوئید کشیده شده است.

 

مثلث های گردنی

فلسفه این مثلث بندی ها برای پیدا کردن عناصر مختلف در گردن بوسیله عضلات است.

ساب منتال: تنه هایوئید و دو بطن قدامی دایگاستریک

محتوا: عقده های لنفاوی ساب منتال

کاروتید ( کامن و انترنال کاروتید / ژوگولار داخلی/ واگ

مثلث ساب مندیبولار: شامل بطن قدامی و خلفی دایگاستریک و خود مندیبل است.

محتوای آن شامل غده ساب مندیبولار، غدد لنفاوی ساب مندیبولار یا عصب 12، عصب مایلوهایوئید و شریان و ورید نشیال می باشد.

مثلث کاروئید: ساختار این مثلث شامل بطن خلفی دایگاستریک ،scm، بطن فوقانی اموهائید می باشد.

محتوای این مثلث شامل غلاف کاروئید، شریان کاروئید خارجی و عصب12 است. غلاف کاروئید خود محتوای عصب واگ و شریان کامن کاروتید و کاروتید داخلی و ورید ژوگولار داخلی غدد لنفاوی عمقی گردنی را تامین می کند.

مثلث عضلانی: شامل بطن فوقانی اوموهائید و کنار قدامیscm است و در وسط هم خط فرضی قرار دارد.

محتوای این مثلث شامل غده تیروئید و پاراتیروئید و حنجره و متعلقات آن ها اینجا قرار دارد. همچنین عصب 11 و ورید ژوگولار خارجی نیز از اینجا عبور می کنند.

مثلث خلفی شامل دو بخشoccipital  وsubclavian ( زیر بطن تحتانی اموهایوئید) می باشد.

محتوای این مثلث شامل عضلات و ورید ژوگولار خارجی و قسمتی از شریان ساب کلاوین و ورید ساب کلاوین.

عضلات صورت: کلا توسط عصبfacial عصب دهی می شوند. در فاسیای سطحی قرار دارند.

پلاتیسما: در فاسیای سطحی است که از قفسه سینه شروع شده و تا مندیبل ادامه دارد و در آنجا با عضلات صورت در هم می آمیزد.

فاسیای گردن: زیر فاسیای سطحی یک فاسیایinvesting داریم که کل عناصر گردن را احاطه می کند. زیر آن یک فاسیای پری وورتبرال قرار دارد که ستون مهره و عضلات عمقی کمر را احاطه می کند. یک فاسیای پری تراکشال وجود دارد که احشاء گردن را احاطه کرده است. همچنین یک فاسیای کاروتید وجود دارد که غلاف کاروتید را تشکیل می دهد که حاوی کامن کاروتید و کاروتید داخلی و ژوگولار داخلی و واگ است.

عضلات دهان:

بوکسیناتور: فوت کردن و فشردن گونه ها به دندان در زمان غذا خوردن که مجرای پاروتید آن را سوراخ می کند.

عضلات دور لب ( اوربیکولاویس اوریی) : جمع کردن لب ها مثلا در زمان سوت زدن، دهان را باریک می کند و لب ها را می بندد.

عضلات پایین لب: شامل  عضله پایین آورنده گوشه دهان و عضله پایین آورنده لب تحتانی است.

عضله چانه ای

عضلات بالایی لب: شامل عضله خندان، عضله زیگوماتیک بزرگ و کوچک، عضله بالا برنده لب فوقانی و گشادکننده بینی.

عضله چشمی: پلک ها را می بندد که شامل بخش خارجی و بخش داخلی است.

بخش خارجی، مدور کاسه چشمی ( پلک را محکم می بندد) و بخش داخل پلکی که پلک را آرام می بندد.

عضله کوچک چین دهنده به ابرو که سبب ایجاد چین عمودی می شود.

دور گوش سه عضله فوقانی، قدامی و خلفی وجود دارد.

دور بینی سه گروه عضله وجود دارد شاملprocerus که چین عرضی به ابرو می دهد.Nasalis و nepressor septinasal

عضله اکسییتومزونتالیس اسکالپ را حرکت می دهد و پیشانی را چین می اندازد.

عضلات مرتبط با جوبین

اینسرشن همه مندیبل هستند و باعث حرکت فک تحتانی می شوند و عصب در همگی از نوع عصب مندیبولار می باشد.

تمپورالیس: فاسیای آن از خط تمپورال فوقانی شروع می شود ولی عضله از خط تمپورال تحتانی زائده کورونوئید آغز می گردد.

عضله مستر: قوس زیگوماتیک تمپورال و زیگوما ← سطح خارجی مندیبل

پتریگوئید خارجی از سر فوقانی ← اینفراتمپورال و سر تحتانی از سطح خارجی پتریگوئید بهTMg متصل می شود و به باز شدن دهان کمک می کند. برخلاف بقیه مثل عضلات دایگاستریک، جنیوهایوئید و مایلوهایوئید.

پتریگوئید داخلی: سر عمقی ← صفحه خارجی زائده پتریگوئید و زائده هرمی پالاتین. سر سطحی ← به برجستگی ماگزیلا و زائده پیرامیدال پالاتین ← به سطح داخلی مندیبل متصل می شود.

بطور کلی دو تا پتریگوئید به حرکت های طرفی مندیبل هم کمک می کنند.

سر و گردن عروق

بطور کلی شریان کاروتید مشترک و قسمت هایی از ساب کلاوین خون رسانی به سر و گردن را برعهده دارند. در سمت چپ مستقیما از قوس آئورت جدا می شوند و در سمت راست از براکیوسفال در هر صورت کاروتید مشترک از پشت مفصل بین استرقوم و کلا ویکل شروع می شود. و در سطح غضروف تیروئید حدودا به دو شاخه اصلی اینترنال و اکسترنال کاروتید تقسیم می شود. جسم کاروتید و سینوس کاروتید نیز اینجا قرار دارد.

اکسترنال کاروتید به سه دسته قدامی، خلفی و داخلی تقسیم می شود. همچنین شاخه قدامی شامل سه شریان به شرح زیر می باشد.

1.شریان تیروئید فوقانی: شاخه حنجره ای فوقانی را می دهد که به همراه عصب حنجره ای داخلی غشای تیروهایوئید را سوراخ می کند.

2.شریان لینگوآل: شامل شاخه های کف دهانی و زبانی ← شاخه های زبانی عمقی و خلفی و تحتانی.

3.شریانFacial : از کنار قدامی مستر عبور می کند. در انتها به شاخه یAngulal ختم می شود. در طول مسیر شاخه هایsubmental/ Tonsilar/ Ascendingpalafin

و ساب منیبولار را ایجاد می کند. برای اعضای صورت هم شاخه های مثل لبی فوقانی و لبی تحتانی و بین.

شاخه های خلفی:

اوریکولار خلفی:occipital با عصب زوج 12 در مسیر خود تقاطع دارد. از روی شیار اکس پیتال روی زائدهماستوئید عبور می کند. در قسمت داخل هم فقط شریانAscendin pharrngial وجود دارد.

در انتها شریان کاروتید خارجی به دو شاخه اصلی maxillary وtempoal   superficial تقسیم می شود.

شاخه های شریان تمپورال سطحی: عرضی صورت (transvere faciol) / زیگوماتیکو اوربیتال/ تمپورال میانی/ مزونتال/ پریتال/ گوشی قدامی.

شریان ماگزیلاری: از داخل غده ی پاروئید شروع شده و از حفره اینفراتمپورال عبور می کند و آن را خون رسانی می نماید. سپس وارد حفره پتریگو بالایی خود می شود ( از داخل شکاف پتریگوماگزیلاری) این شریان بین دو سر بالایی و پایینی عضله پتریگوئید خارجی قرار دارد.

از بخش اول ( بین گردن منیبل و لگیمان اسفنومندیبولار) دو شاخه اصلی مننژیال میانی و آلوئولار تحتانی و تعدادی شاخه کوچکتر به نام های اویوکلولار عمقی، تیمپانیک قدامی و مننژیال فرعی← مننژیال میانی← سوراخ اسپنوزوم و مننژیال فرعی ← از سوراخ بیضی.

از بخش دوم ( بخشی که با عضله پتریگوئید خارجی مرتبط است). شریان های تمپورال عمقی/ مستریک/ دهانی/ وپتریگوئید.

بخش سوم ( داخل حفره ی پتریگو پالاتین می باشد).

آلوئولار خلفی-فوقانی/ اینفرااوربیتال/grater palatin/ حلقی/اسفنو پالاتینی و شریان کانال پتریگوئید. این شاخه ها مجموعا بخش اعظم حفره بین سقف دهان و دندان های فوقانی و سینوس ها و اودوفائیک و کف اوربیت را خون رسانی می کنند.

خون رسانی به بینی: هم شریان کاروئید داخلی و هم خارجی در آن دخیل هستند.

از کاروئید خارجی: اسفنوپالاتین،grater palatin، لبی فوقانی  بین خارجی  .

از کاروئید داخلی: اتموئیدال قدامی و خلفی از شریان افتالمیک مبدا می گیرند و از سقف حفره بینی وارد می شوند.

grater palatin از داخل حفره اینسایسیو عبور می کند.

Subclarian: نسبت به عضله اسکالن قدامی به سه قسمت تقسیم می شود.

قسمت اول شامل :

1.ورتبرال ( c5تا c1) از سوراخ مگنوم می گذرد و در نهایت بهشریان بازیلر می پیوندد.

2.تنه تیروسرویکل که شامل 1.تیروئید تحتانی: شاخه حنجره ی تحتانی، 2. گردنی سطحی و 3. سوپرا اسکاپولار می باشد.

قسمت دوم شامل تنه کوستوسرویکال: دو شاخه گردنی عمقی و بین دنده ای است و قسمت سوم شامل دورسال اسکاپولا می باشد.

شریان کاروئید داخلی:

 1. قسمت گردنی ( که شاخه ای از آن جدا نمی شود).

2. قسمت پترورال ( در مجرای کاروئید) کاروتیوتیمپانیک که وارد حفره تیمپانر می شود.

3.قسمت کاورنوس( داخل سینوس کاورینوس) شاخه کاورنوس برای گانگلیون تری ژمینال / شاخه های هیپوفیزی قدامی و تحتانی و شاخه مننژیال.

4. قسمتcerebral: از بعد از زائده گلونیوئید قدامی و شاخه افتالمیک از آن جدا می شود . شاخه هایی که حلقه ویلیس را تشکیل می دهند به همراه شریان ورتبرال.

  • Posterior commiunicating
  • Choroidal
  • شریان مغزی قدامی
  • شریان مغزی میانی

 

ادامه شاخه ورتبرال در نهایت بازیلار را تشکیل می دهد و از آن شاخه نخاعی قدامی و خلفی و شریان مخچه ای خلفی -تحتانی و مدولاری جدا می شود.

از بازیلاریشاخه های پل مغزی/ مخچه ای قدامی تحتانی/ لابیرنت/ مخچه ای فوقانی و مغزی خلفی جدا می شود.

تخلیه وریدی بوسیله سینوس های وریدی سخت شامه ای شامل ساژیتال فوقانی و تحتانی/مستقیم/ سینوس عرضی و سینوس سیگموئید و سینوس کاورنوس/ پتروزال فوقانی و تحتانی انجام می شود.

سینوس کاونوس از دو طرف زین ترکی است.

 

وریدها

وریدژوگولار خارجی از الحاق ورید اوریکولار خلفی و شاخه خلفی اترومندیبولار تشکیل می شود. خود اترومندیبولار از تمپولار سطحی و ماگزیلاری در غده پاروتید که دو شاخه قدامی و خلفی می دهد.

خلفی به اوریکولار خلفی می پیوندد و قدامی بهfacial تا وریدfacial مشترک را بدهد که به ورید ژوگولار داخلی بریزد.

ورید ژوگولار خارجی در سطحscm قرار دارد. بعد از آن فاسیای گردنی را سوراخ می کند و به ساب کلاوین می ریزد.

ژوگولار قدامی در برخی نیست در کل سطح قدامی گردن را تخلیه می کند و به ساب کلاوین می ریزد.

برای مطالعه مباحث پیشرفته از محصول دوره آموزش آناتومی سایت لینوم استفاده کنید.

0 نفر نظر دادن

نظرهای شما

نظر شما دربارۀ این مقاله چیه؟