علوم پزشکی

آناتومی قلب و جمجمه

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
زمان مطالعه: 15 دقیقه
2 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
آناتومی قلب و جمجمه

توراکس قلب

قلب در فضای مدیاستینوم میانی قرار دارد که در اطراف آن یک کیسه لیفی سروزی به نامپریکارد وجود دارد. این کیسه قلب و ریشه عروق بزرگ را می پوشاند و از دو بخش لیفی و سروزی تشکیل شده است.

بخش لیفی شامل یک لایه خارجی بافت همبند محکم است که مرزهای مدیاستینوم میانی را مشخص می کند.

پریکارد سروزی شامل دو بخش لایه جداری و احشایی ( اپی کارد) است.  لایه جداری سطح داخلی پریکارد لیفی را مفروش می کند و  بخش احشایی به قلب می چسبد و پوشش خارجی آن را ایجاد می کند.

لایه جداری پریکارد سروزی در بعضی مناطق در امتداد لایه احشایی پریکارد سروزی قرار می گیرد. این مناطق اطراف عروق ریشه های بزرگ هستند و در این مناطق میانی سیت وجود دارد. یکی در پشت آئورت صعوی و تنه ریوی جلوی ورید SVC در بالای دهلیز چپ ( سینوس عرضی پریکارد) قرار دارد. دیگری بین وریدهای SVC و IVC ووریدهای ریوی می باشد و به شکل J در پشت دهلیز چپ قرار داشته و  سینوس مایل نام دارد.

پریکارد شاخه هایی از آئورت سینه ای و سینه داخلی و پریکاردیو مزنیک می گیرد. همچنین از اعصاب واگ و تنه های سمپاتیک و مزنیک عصب دریافت می کند.

جهت گیری و سطوح قلب: بطور کلی قلب شبیه یک هرم است که بر روی یکی از وجوه خود خوابیده است.

سطح قدامی

بخشی اعظم آن را بطن راست تشکیل می دهد و دهلیز راست و بطن راست نیز دیده می شوند ولی دهلیز چپ قابل مشاهده نیست.

دهلیز راست یک سطح مشترک با ریه راست و بطن چپ نیز یک سطح مشترک با بطن چسبیده به ریه چپ دارد. بین سطح قدامی و ریوی چپ کنار کند یا obtnsmargin قرار دارد.

قاعده قلب

در قاعده قلب بیشتر دهلیز چپ دیده می شود  و قسمت کوچکی از دهلیز راست و نیز قسمتپروگزیمالوریدهای بزرگ را هم می بینیم که در حدود تنه مهره ای T5-T8 قرار دارد.

سطح دیافراگماتیک: در این سطح عمدتا بطن چپ قابل مشاهده است و قسمت Apex قلب نیز قسمتی از بطن چپ می باشد.

خون رسانی وریدی

دهلیز راست یا سینوس کرونری در خلف قلب و زیر قاعده  قرار دارد و از چهار ورید اصلی خون می گیرد.

1.ورید قلبی بزرگ← مجاور LDA ( شیار بین بطنی قدامی)

2.ورید قلبی متوسط ← در شیار بین بطنی خلفی

3.ورید قلبی کوچک← در فضای شیار کرونری راست ( بین دهلیز راست و بطن راست)

4.ورید قلبی خلفی← در سطح خلفی قلب دقیقا در سمت چپ ورید قلبی متوسط گاهی اوقات این ورید قلبی بزرگ تخلیه می شود به جای اینکه مستقیما به سینوس کرونری تخلیه گردد.

وریدهای تبزیوس

وریدهای کوچکی در دیواره ذهلیز راست و بطن راست هستند که بیشتر خون خود را مستقیما  به این حفرات میریزند می ریزند. وریدهای قدامی بطن راست و گاهی اوقاتوریدهای مارژینال راست هم به دهلیز راست می ریزند.

خون رسانی شریانی و وریدی

شریان ها: دو شریان کرونری ازسینوس های آئورتی در بخش اولیه آئورت صعودی منشاء می گیرند. شریان کرونری راست از سینوس آئورتی راست شروع شده به صورت عمودی در شیار کرونر ( بین دهلیز راست و بطن راست) نزول می کند و بعد روی سطح دیافراگم و قاعده قلب ادامه پید می کند.

 • شاخه دهلیزی زودرس ← بین اوریکول راست و آئورت صعودی (SAnod)
 • شاخه مارژینال راست ← هنگام رسیدن به کنار تحتانی قلب (Apex)
 • یک شاخه بین بطن خلفی ← بین دو بطن در سطح خلف
 • یک شاخه کوچک به گره AV ←از بین بطنی خلفی

در کل به ← دهلیز و بطن راست، AVnod و SA ، یک سوم خلفی تحتانی سیستوم بین بطنی، دیواره خلفی بطن چپ

کرونری چپ: از سنوس آئورتی چپ شروع شده و از بین تنه ریوی و اوریکول چپ می گذرد.

 • LAD چند شاخه قطری یا دایاگونال از آن جدا می شود و سطح قدامی قلب را خون رسانی می کند.
 • شاخه سیرکومفلکسی در شیار کرونری به سمت قاعده / دیافراگمی به طرف چپ می رود و معمولا قبل از رسیدن به شیار بین بطنی خلفی خاتمه می یابد.
 • شاخه مارژینال چپ از سیرکومفلکسی جدا شده و روی کنارکند طی مسیر می کند.

در اکثر افراد این گونه می باشد یعنی کرونر راست غالب است به عبارتی شیار بین بطنی در خلف از کرونر راست خون می گیرد. اگر اینطور نباشد در اقلیت افراد از ادامه شریان سیرکومفکلسی شاخه بین بطنی خلفی منشاء می گیرد.

دهلیز راست: این عضو دو قسمت دارد بطوری که دیواره یک بخش آن ساختار شانه ای داشته و بخش دیگر صاف است. بین این دو بخش خط کریستاترمینالیس قرار دارد. سینوس کرونری ovale foreamen ( بین دهلیز راست و بطن راست) حاشیه حفره بیضی، گوشک یا اوراکل راست وجود دارد.

بطن راست: در این فضا سه دسته عضله پاپیلاری قدامی خلفی و جداری وجود دارد. سه لتدریچه ترکلوسپید به این پاپیلاها متصل می شوند که توسط septo margina trabocedoo chorab tendina قابل مشاهده هستند.

تنها بخش صاف بطن راست اینفاندیبولوم است؛ جایی که در انتها به pulmonary trunk ختم می گردد. ستیغ فوق بطنی یک فرورفتگی عضلانی در بطن راست است.

دهلیز چپ: فضای داخلی دهلیز چپ به جزقسمت گوشک چپ کاملا صاف می باشد. چهار سوراخ برای وریدهای ریوی وجود داردکه حفره بیضی در این سمت  نیز مشاهده می شود.

بطن چپ: دو عضله پاپیلاری قدامی و خلفی دارد که لت های دریچه دولتی یا متیرال توسط کورداتندینا به این پاپیلاها متصل می گردند. تنها فضای صاف بطن چپ ناحیهوستیبول مجاور دریچه میترال می باشد.

اسکلت قلبی بین دهلیزها و بطن ها قرار دارد و از جنس فیبروز و لیفی است. دریچه های دهلیزی بطنی و پولموناری و آئورتی داخل این اسکلت قرار دارند و قدامی ترین دریچه، پولموناری است. مثلث های لیفی بین دریچه های شریانی و دهلیزی بطنی هستند و این اسکلت عایق الکتریکی است ( بین آئورتی و ترکلوسپید راست/ آئورتی و بایکوسپید چپ قرار دارد). دریچه های semi lunar در ابتدای آئورت و پولموناری قرار دارند.

جایگاه دریچه های قلبی

پولموناری ← دنده 3                   آئورتی ← فضای بین دنده ای 3

میترال ← دنده 4                       تری کوسپید ← فضای بین دنده ای 4

چایگاه قلب ← دو مین یا پنجمین فضای بین دنده ای ( در سمت راست تا فضای دنده ششم)/

محل سمع صداهای قلبی

پولموناری ← دومین فضای بین دنده چپ                      آئورتی ← دو مین فضای بین دنده ای راست

میترال ← در فضای بین دنده ای پنجم                       تری کوسپید←  فضای بین دنده ای پنجم ( چپ)

سر و گردن و جمجمه

نوروکراتیوم همان بخشی از جمجمه  است که وظیفه حفاظت از مغز و ساقه مغزی را بر عهده دارد. این بخش شامل استخوان های مزونتال، تسپورال،اسفنوئید، پریتال و اکسی پیتال است.

اصطلاح کالواریا به بخش گنبدی جمجمه می گویند که شامل استخوان های پریتال، مزونتال و اکسی پیتال می باشد. در قاعده جمجمه نیز اسفنوئید، تسپورال و آکسی پیتال وجود دارند.

Frontal:

Ant view ← در بالای هر اوربیت کمان های فوق ابرویی وجود دارد که در مردان برجسته تر می باشد. در بخش بالایی هر اوربیت بریدگی سوپرااوربیتال دیده می شود. بین دو کمان فوق ابرویی گلابلا وجود دارد.

Internal view ← Frontal Crest ( محلی جهت اتصال داس مغزی )

     ← فورامن سکوم

     ← قسمتی از انتوئید به نام کریستا گا ی ( بریدگی اتموئیدال )

     ← شیار سینوسی ساژیتال فوقانی.

Parietal

Inferior mematus ادامه ی سینوس ساژیتال فوقانی ( ادامه ی این ناودان هم روی اکسی پیتال است )

sup در سطح خارجیSup parietal وInf تمپورلل لاین را داریم کهsup فاسیای تمپورالیی

 Inf عضله ی تمپورالیی

Ethmoid

Ant . View شامل قسمت عمودی , افقی و قسمت های طرفی است . قسمت افقی در بالا همان صفحه های غربالی هستند که داخل شکافاتموئید درFrontal قرار دارند که محل عبور اعصاب بویایی می باشد.  زائده ی کریستاگای, بخش عمودی دیواره میانی بینی  را تشکیل  می دهد. ( البته به همراه استخوان ومر و غضروف میانی ) (( SEPTAL و یک قسمت های ازکام سخت)

 • کونکای فوقانی و میانی
 • اینجا از مباحث مربوط به سینوس ها و فضای مئاتوس ها عبور می کنیم و جلوتر اختصاصی به آنها می پردازیم.

Sphenoid

External view : ما اینجا اسفنوئید را از فضای خارجی می بینیم و استخوان گونه را برداشتیم مند یبل بال بزرگ  اسفنوئید و قسمت خارجی زائده ی پتریگوئیک را مشاهده می کنیم . حفره تمپورال و اینفرا تمپورال و حفره ی پتریگو بالایتی .

Ant view : استخوان اسفنوئید، تنه، دوبال مینور , دو بال ماژور و دو زائده ی پتریگوئید که هر کدام  یکlatcral و یکmedialPlate دارند.

روی تنه سینوس اسفنوئید , زائده روستروم و در بالادو زائده پتریگوئید قرار داد و بین آن ها کانال پتریگوئید است, بال داخلی در انتها زائده قلابی را ایجاد می کند و در قسمت بالا زائده های واژینالی، حفره اسکافوئید و پتریگوئید هم دیده می شوند.

Post view : کانال اوپتیک در محل اتصال بال های کوچک به تنه , ناودان کیاسماتیک،Fossa petkigoid، زائده کلینوئید آنترپور و پوستریور ( بال کوچک) دیده می شوند.

Snp view: زائده کلوئید میانی در اطراف نوبرکواوم سلا دیده می شود که شامل sella turcica، پشت آن dorsumsclaو جلو توبرکولوم سلا ،Sulcas  کیاسماتیک که در نهایت به کانال اپتیک ختم می شوند.

روی بال بزرگ یک سری سوراخ داریم که همه ی این سوراخ ها را در انتها شرح می دهیم.

Occipital:

ext view: یک بخش صدفی , طرفی و قائده ای دارد.

Ext . pratnbrance     (Cnvchal line): شامل زائده ی پس سری خارجی، خطوط پس سریsupreme,superior وInferior ، کرست پس سری خارجی می باشد و در سطح قائده ایpharyngeal tubrde را داریم.

بخش طرفی در طرفینforeamen magnum قرار دارند.Condy1 و کانال هایپوگلوس کهعصب آن هم از همین کانال رد می شود.

Int view: در این قسمت زائده ی پس سری داخلی ، سینوس ساژیتال  فوقانی و عرضی ,crest داخلی را هم داریم.

Temporal : شامل بارایگوما, اسفنوئید و پرتیال و اکسی پتیال مجاوره ( صفاقی) است.

Ext view: شامل بخش صدفی , پتروس , ماسئوئید , تیمپانیک, مندیبولار فوسا اکسترنال اکوسینک مئاتوس, زائده استیلوئید, زائده گونه ای فدرآمنی استیلوماسئوئید می باشد.

صدفی شامل سه قسمت  سوپر اماستوئید، حفره ی منویبل + بخش پتروس ( حفره گلنوئید هم گفته می شود ) و زائده گونه ای  ( از پشت بخشی تیمپاتی )

Lacernm بین اسفنوئید و تمپورال قرار دارد وyugulav هم بین اکسی پیتال  در  9 و 10 و 11 و ورید ژوگرلار داخلی وجود دارد.

Canal Carotid

داخلی قدامی شامل تگمن تیمپانی , برآمدگی قوسی و ازگانگلیون تری ژمینال است و سوراخ و شیار هایی برای عبوراعصاب پتروزال بزرگ و کوچک روی تگمن تیمپانی را داریم. همچنین مجرای کاروتیه که بهlacernm می رسد.

 

خلفی شامل اکوستیک خارجی ، سولکوس سیتوس پتروزال ، شیار ناخنی (7 و 8 و شریان لابیرنت )،Subarcate fossa و قناتvestibuc می باشد.

کرانیال قدامی در بالای اوریت های چشم و حفره های بینی قرار دارد. کرانیال میانی به تمپورال و اسفنوئید ( زین ترکی) گفته می شود و کرانیال خلفی  عمده تن تمپورال و اکسی پیتال و قسمت کوچکی از اسفنوئید ( بزرگترین و عمیق ترین ) می باشد.

viscero carniurn

قبل از این مبحث مطالعهمبحث نوروکرانیومالزامی است. این مبحث راجع به ویرو کرانیوم یعنی استخوان های صورت ( مگزیلا , مندیبل زایگوما, لاکریمال , نازال , پالاتین و وومر) می باشد.

Maxilla

Ant view:  در این بخش دو استخوان مگزیلابین اوربیت ودندان های فوقانی قرار دارد.

 • زائده فرونتال و زایگوما , آگوئولار دکامی
 • تشکیل لبه تحتانی اوربیت
 • قسمت آلوئولار که در دندان ها آن قرار دارند.
 • سوراخ دینفرا اوربیتال ( اعصاب و عروق اینفرا اورپیتال)
 • خار قدامی بینی در امتداد نازال کرست

Ethmoidal crest post condaaminddle

 • Canchal crest ← concha Inf
 • ناودان  Nasolactimal ← مجرایی کداشک  را از lacrimal soc به بینی منتقل می کند.
 • سوراخ سینوسی ماگزیلاری maxillary tuberisity /
 • Incisive سوراخ
 • قسمتی از کام سخت
 • Palatin

حفره پنی یگوپلاتین : سقف ← بال بزرگ

                          قدام ← مگزیلا

                               کنار خارجی و خلف ← پتریگوئید

                              کنار داخلی ← قسمت عمودی پالایتنی

                               کف ← قسمت افقی پالاتینی

پلی بین پتریگوئید اسفنوئید و مگزیلا، قسمت خلفی حفره ی بینی را تشکیل می دهد که شامل

 • زائده هرمی ← بین توبروزیتی ماگزیلا و lat petrygod .
 • زائده اسفنوئید ← اسفنوپالاتین ناچ که با اسفنوئید ، foreamen را می سازد.

 Orbital processدر سطح داخلی آن با سینوس اسفنوئید مفصل می شود.

نازال اسپاینی pos

استخوان نازال : بین ماگزیلا و مزونتال و غضروف بینی شکننده است. استخوان لاکریمال که به همراه nasolacrimal gronre

مجرای آن را می سازند. فرو رفتگی برای lacrimal sac وجود دارد.

Mandible

نمای خارجی : در بالای دو زائده ی کوندیلار و کودونوئید وجود دارد و به فاصله ی بین آن ها بریدگی منوبیلار می گویند.

زیرا زیگوما → coronoid           (Tmj) حفره منپیبولار روی تمپورال → condy lar process

 • قسمت الوئولاویس / mental foreamen/ زاویه ی مندیبل .

نمای داخلی :

مندیبولار فود آمن جلوی آن لینگولا / خط مایلوهایوئید , ساب مندیبولار فوسا و ساب لینگوئال قوسا / mental spine/ Digastricfossa/ قرار دارد.

زایگوما , بین تمپورال , ماگزیلا و مزونتال قرار دارد.

برای مطالعه مباحث پیشرفته از محصولآموزشی دوره آناتومیدر لینوم مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

0 نفر نظر دادن

نظرهای شما

نظر شما دربارۀ این مقاله چیه؟