فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

آخرین مقالات فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

تعادل و کشسانی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 10 دقیقه
0 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
تعادل و کشسانی

فنی و مهندسی

قانون گرانش

گرانش قانون گرانش هر ذره در عالم ذره دیگری را با یک نیروی گرانشی جذب می کند که بزرگی اش از معادله زیربه دست می آید (1-1) که در آن  جرم های ذرات هستند.  فاصله میان ذرات و ...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 10 دقیقه
1 نفر دوست داشته!
0 نفر نظر دادن
قانون گرانش

فنی و مهندسی

غلت گشتاوری و تکانه زاویه ای

غلت گشتاوری و تکانه زاویه ای اجسام غلتان برای برخی به شعاع  که بطور هموار (بدون لغزیدن) می غلتد داریم که در آن  تندی خطی مرکز جرم چرخ و  تندی زاویه ای چرخ به دور...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 10 دقیقه
0 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
غلت گشتاوری و تکانه زاویه ای

فنی و مهندسی

دوران

مکان زاویه ای برای توصیف دوران یک جسم صُلب به دور محور ثابت، که محور دوران نامیده می شود، یک خط مربع ثابت را در جسم، که بر محور عمود است و با جسم می چرخد در نظر می گیریم. مکان زاویه ای این خط ...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 10 دقیقه
0 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
دوران

فنی و مهندسی

مرکز جرم و تکانه خطی

مرکز جرم و تکانه خطی مرکز جرم مرکز جرم دستگاهی از ذرات، نقطه ای است که در موقع حرکت کردن گویی تمام جرم دستگاه در آنجا متمرکز شده است و تمام نیروهای خارجی به آن نقطه اثر می کنند. مرکز...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 10 دقیقه
1 نفر دوست داشته!
0 نفر نظر دادن
مرکز جرم و تکانه خطی

فنی و مهندسی

انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی نیروهای پایستار: نیروی پایستار نیرویی است که کار خالص انجام شده توسط آن روی یک ذره درحال حرکت در یک مسیر بسته از یک نقطه آغازی و برگشت به همان نقطه، صفر باشد....

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 10 دقیقه
0 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

فنی و مهندسی

کار و انرژی جنبشی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 10 دقیقه
0 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
کار و انرژی جنبشی

فنی و مهندسی

قانون های نیوتن و کاربردهای آن

قانون های نیوتون مکانیک نیوتونی در این مقاله به مطالعه سه قانون بنیادی نیوتون دربازه حرکت می پردازیم. مکانیک نیوتونی در همه حالت ها به کار نمی رود. اگر تندی اجسام بر هم کنش کننده خیلی زیاد-...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 10 دقیقه
1 نفر دوست داشته!
0 نفر نظر دادن
قانون های نیوتن و کاربردهای آن

فنی و مهندسی

حرکت نسبی یک بُعدی و دو بُعدی

حرکت نسبی یک بُعدی  و دو بُعدی فرض کنید مرغابی ای را میبینید که با سرعت   به سمت شمال پرواز می کند. از نظر مرغابی دیگری که در کنار آن مرغابی در حال پرواز کردن است، مرغابی اول...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 10 دقیقه
1 نفر دوست داشته!
0 نفر نظر دادن
حرکت نسبی یک بُعدی و دو بُعدی

فنی و مهندسی

حرکت شناسی

حرکت شناسی دنیا و هرچه در آن است در حال حرکت است؛ حتی اشیای به ظاهر ساکن، مانند یک جاده، چرخش زمین به دور خود، حرکت مداری زمین به دور خورشید، حرکت مداری خورشید به دور مرکز کهکشان را ه شیری و...

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
زمان مطالعه: 10 دقیقه
1 نفر دوست داشته!
0 نفر نظر دادن
حرکت شناسی