لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

قوانین نیوتن (بخش دوم)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو با مثال هایی که حل میکنیم بهتون آموزش میدیم که چطور نمودار آزاد یک جسم (در نظر گرفتن مرکز هر جسم به عنوان مبدا مختصاتی و رسم بردار های نیرو ) رو رسم کنید، چطورضریب اصطکاک و اصطکاک اجاسم رو دست بیارید و اینکه چطور میتونید شتاب اجسام ناشی از برآیند نیروهایی که بهشون وارد میشه رو بدست بیارید.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو