لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

پایستگی انرژی (بخش سوم)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

8 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

8 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو در ادامه تدریس این بخش، تو این قسمت مثال هایی با مدل های سقوط اجسام، کشیدگی فنر و اثبات پایستاری نیرو حل میکنیم. تو این مثال ها یاد میگیرین که چطور مولفه هایی مثل انرژی پتانسیل ذره، کار انجام شده و انرژی جنبشی رو بدست بیارین.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو