لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

سرعت و ولتاژ نرمال نوار قلب

ویدیو
پرایم
تفسیر پایه نوار قلب
علوم پزشکی
تفسیر پایه نوار قلب

غلامرضا ژیان

غلامرضا ژیان

4 ساعت

۳۶۵,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
الفبای تفسیر نوار قلب

بخش رایگان

بخش دوم:
سکتۀ قلبی (MI)

4 ویدیو

بخش سوم:
بلوک‌های قلبی

4 ویدیو

بخش چهارم:
موج P، فاصلۀ QT و WPW

3 ویدیو

بخش پنجم:
تاکی آریتمی‌ها

7 ویدیو

بخش ششم:
برادی آریتمی‌ها

2 ویدیو

بخش هفتم:
مباحث تکمیلی

4 ویدیو