لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

معادلات مرتبه اول خاص و یکتایی

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

5

6

7

8

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

در این ویدیو، به توضیح و تحلیل مباحثی مثل پوش یک دسته منحنی و نقاط استثنایی یک دسته منحنی، حل معادلات مرتبه اول فاقد xوy به همراه فرم کلی معادله کلرو و قضیه و شرایط وجود و یکتایی جواب یک معادله مرتبه اول پرداختیم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۷ ویدیو

۵ ویدیو

۸ ویدیو