لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

معادلات مرتبه اول خاص و یکتایی

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌ومهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۲۴۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

5

6

7

8

توی این ویدیو چه خبره؟

در این ویدیو، به توضیح و تحلیل مباحثی مثل پوش یک دسته منحنی و نقاط استثنایی یک دسته منحنی، حل معادلات مرتبه اول فاقد xوy به همراه فرم کلی معادله کلرو و قضیه و شرایط وجود و یکتایی جواب یک معادله مرتبه اول پرداختیم.

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در معادلات

بخش رایگان

بخش دوم:
معادلات مرتبه اول

8 ویدیو

بخش سوم:
معادلات مرتبه دوم و بالاتر

6 ویدیو

بخش چهارم:
تبدیل لاپلاس

7 ویدیو

بخش پنجم:
دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

5 ویدیو

بخش ششم:
حل معادلات به کمک سری‌ها

8 ویدیو