لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

معادلات دیفرانسیل کامل و فاکتورهای انتگرال گیری (بخش اول)

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

در این بخش با مفاهیم دیفرانسیل کامل یک تابع، معادله کامل، فرمول‌ها، عبارات اون‌ها آشنا میشید و در ادامه بحث به حل چند مثال جهت آشنایی بیشتر پرداختیم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۷ ویدیو

۵ ویدیو

۸ ویدیو