لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

دستگاه قلب و عروق (بخش دوم)

ویدیو

بافت‌شناسی جامع (دامپزشکی)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

بافت‌شناسی جامع (دامپزشکی)
علوم پزشکی
بافت‌شناسی جامع (دامپزشکی)

محیا لاله‌پور

7 ساعت

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
سلول

بخش رایگان

۱

سلول (بخش اول)

آزمونک :19 دقیقه
۲

سلول (بخش دوم)

آزمونک :13 دقیقه
بخش دوم:
بافت‌شناسی عمومی

8 ویدیو

۱

بافت پوششی

آزمونک :20 دقیقه
۲

بافت همبند

آزمونک :20 دقیقه
۳

غضروف

آزمونک :14 دقیقه
۵

استخوان (بخش دوم)

آزمونک :12 دقیقه
۷

خون (بخش دوم)

آزمونک :8 دقیقه
۸

بافت عصبی

آزمونک :17 دقیقه
بخش سوم:
بافت‌شناسی اختصاصی

8 ویدیو

بخش چهارم:
محوطۀ دهانی و مری

2 ویدیو

بخش پنجم:
دستگاه گوارش

4 ویدیو

۲

روده کوچک و بزرگ

آزمونک :9 دقیقه
۳

غدد بزاقی

آزمونک :7 دقیقه
۴

کبد و پانکراس

آزمونک :12 دقیقه
بخش ششم:
دستگاه تنفس

2 ویدیو

۲

دستگاه تنفس طیور

آزمونک :7 دقیقه
بخش هفتم:
دستگاه ادراری

1 ویدیو

۱

دستگاه ادراری

آزمونک :16 دقیقه
بخش هشتم:
دستگاه تناسلی نر و ماده

4 ویدیو

بخش نهم:
چشم و گوش

2 ویدیو

۱

چشم

آزمونک :10 دقیقه
۲

گوش

آزمونک :11 دقیقه