لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

دستگاه قلب و عروق (بخش اول)

ویدیو

بافت‌شناسی جامع (دامپزشکی)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

بافت‌شناسی جامع (دامپزشکی)
علوم پزشکی
بافت‌شناسی جامع (دامپزشکی)

محیا لاله‌پور

7 ساعت

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
سلول

بخش رایگان

بخش دوم:
بافت‌شناسی عمومی

8 ویدیو

بخش سوم:
بافت‌شناسی اختصاصی

8 ویدیو

بخش چهارم:
محوطۀ دهانی و مری

2 ویدیو

بخش پنجم:
دستگاه گوارش

4 ویدیو

بخش ششم:
دستگاه تنفس

2 ویدیو

بخش هفتم:
دستگاه ادراری

1 ویدیو

بخش هشتم:
دستگاه تناسلی نر و ماده

4 ویدیو

بخش نهم:
چشم و گوش

2 ویدیو