لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

معادلات خطی مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

در این بخش، به فرم کلی معادلات مرتبه دوم خطی و قضیه و شرط وجود جواب برای معادلات مرتبه دوم خطی پرداختیم؛ علاوه بر این، به ضرایب ثابت معادلات درجه دوم و حالات عمومی معادله با توجه به نوع ریشه‌های اون، اشاره کردیم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۷ ویدیو

۵ ویدیو

۸ ویدیو