لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

معادله کشی یا اویلر

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

3

4

5

6

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

در این ویدیو، با حالت خاص دیگه‌ای از معادلات خطی که با در نظر گرفتن معادله خطی مرتبه دوم گفته میشه، آشنا میشید. در ادامه، به بیان فرم کلی تساوی و روش حل اون و تبدیل معادلات کشی به معادلات مرتبه دوم و معادلات همگن نظیر اون‌ها، اشاره کردیم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۷ ویدیو

۵ ویدیو

۸ ویدیو