لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

Torsade de pointes / VF

ویدیو

تفسیر پایه نوار قلب

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

پرایم
تفسیر پایه نوار قلب
علوم پزشکی
تفسیر پایه نوار قلب

غلامرضا ژیان

غلامرضا ژیان

4 ساعت

۳۶۵,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

4

5

6

7

توی این ویدیو چه خبره؟

Torsade de pointes/VF

محتوای دوره

بخش اول:
الفبای تفسیر نوار قلب

بخش رایگان

بخش دوم:
سکتۀ قلبی (MI)

4 ویدیو

بخش سوم:
بلوک‌های قلبی

4 ویدیو

بخش چهارم:
موج P، فاصلۀ QT و WPW

3 ویدیو

بخش پنجم:
تاکی آریتمی‌ها

7 ویدیو

۲

PAC / MAT

10 دقیقه
۳

PVC

3 دقیقه
۴

PSVT / Rapid AF

7 دقیقه
۵

Vtac

9 دقیقه
۶

فلوتر

8 دقیقه
بخش ششم:
برادی آریتمی‌ها

2 ویدیو

بخش هفتم:
مباحث تکمیلی

4 ویدیو