لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

هفتۀ سوم رشد و نمو

ویدیو

جنین‌شناسی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

 جنین‌شناسی
علوم پزشکی
جنین‌شناسی

خشایار فرنود

خشایار فرنود

3 ساعت

۲۷۶,۰۰۰

۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

توی این ویدیو چه خبره؟

هفته سوم رشد و نمو

محتوای دوره

بخش اول:
گامتوژنز

بخش رایگان

بخش دوم:
تخمک گذاری و لانه گزینی

1 ویدیو

بخش سوم:
دیسک زایا

2 ویدیو

بخش چهارم:
فصل دوره رویانی

1 ویدیو

بخش پنجم:
فصل دوره جنینی

1 ویدیو

بخش ششم:
فصل گوارش

1 ویدیو

بخش هفتم:
فصل نواقص مادرزادی

1 ویدیو

بخش هشتم:
فصل قلبی عروقی

2 ویدیو

بخش نهم:
فصل دستگاه تنفسی

1 ویدیو

بخش دهم:
فصل دستگاه ادراری تناسلی

1 ویدیو

بخش یازدهم:
فصل سر و گردن

1 ویدیو

بخش دوازدهم:
فصل دستگاه عصبی مرکزی و حسی

2 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما