لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

خشایار فرنود

رتبۀ برتر علوم پایه

649 یادگیرنده

32 میکروآموزش

امتیاز 3.8 از 70 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

همکاری در طرح‌های پژوهشی با اساتید هیئت علمی بیمارستان رسول اکرم و مرکز قلب شهید رجایی (۶ مقاله در دست انتشار)

عضو شورای مرکزی انجمن دانشجویی قلب و عروق سینوهه و کمیته تحقیقاتی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس