لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

موج T و پتاسیم

ویدیو

تفسیر پایه نوار قلب

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

پرایم
تفسیر پایه نوار قلب
علوم پزشکی
تفسیر پایه نوار قلب

غلامرضا ژیان

غلامرضا ژیان

4 ساعت

۳۹۳,۰۰۰

۲۸۱,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
الفبای تفسیر نوار قلب

بخش رایگان

بخش دوم:
سکتۀ قلبی (MI)

4 ویدیو

بخش سوم:
بلوک‌های قلبی

4 ویدیو

بخش چهارم:
موج P، فاصلۀ QT و WPW

3 ویدیو

بخش پنجم:
تاکی آریتمی‌ها

7 ویدیو

بخش ششم:
برادی آریتمی‌ها

2 ویدیو

بخش هفتم:
مباحث تکمیلی

4 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما