لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

کار و نیروهای پایستار

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

8 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

8 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو تو چندتا مثال باهم یاد میگیریم که چطور تندی جسم رو بدست بیاریم، چطور اثبات کنیم که نیرو پایستار یا ناپایستار هست، چطور توان لحظه ای رو بدست بیاریم، چطور معادله مسیر رو بنویسیم، چطور مقدار انرژی منتقل شده رو حساب کنیم و اینکه چطور کار انجام شده توسط نیرو رو حساب کنیم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو