لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

قضیه‌ی کار و انرژی

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

8 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

8 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو مثالی رو از مدل سوال های حرکت اجسام بر روی سطح شیب دار حل میکنیم و یاد میگیرین که توی مثال های این مدلی چطور کار انجام شده توسط نیرو، نیروی گرانش، نیروی اصطکاک، تندی متحرک و اینکه نیرو پایستار و یا ناپایستار هست رو بدست بیارید.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو