لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

قضیه‌ی کار و انرژی

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌ومهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

7 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو مثالی رو از مدل سوال های حرکت اجسام بر روی سطح شیب دار حل میکنیم و یاد میگیرین که توی مثال های این مدلی چطور کار انجام شده توسط نیرو، نیروی گرانش، نیروی اصطکاک، تندی متحرک و اینکه نیرو پایستار و یا ناپایستار هست رو بدست بیارید.

محتوای دوره

بخش اول:
حرکت‌شناسی

بخش رایگان

بخش دوم:
نیرو و حرکت

6 ویدیو

بخش سوم:
انرژی جنبشی و کار

3 ویدیو

۱

توان

آزمونک :6 دقیقه
بخش چهارم:
انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

4 ویدیو

بخش پنجم:
مرکز جرم و تکانه‌ی خطی

4 ویدیو

بخش ششم:
دوران

4 ویدیو

بخش هفتم:
غلتش، گشتاور و تکانه‌ی زاویه‌ای

4 ویدیو