لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

برخورد و تکانه‌ی خطی (بخش دوم)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

8 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

فریبا احمدی

فریبا احمدی

8 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو که در ادامه تدریس این بخش هستش به حل مثال از سوال های برخورد ادامه میدیم که شامل برخورد کشسان (الاستیک) و ناکشسان (غیر الاستیک) هستش و با حل این مثال ها یاد میگیرین که چطور مولفه هایی مثل سرعت نهایی جسم بعد از برخورد، بیشینه زاویه و انرژی مکانیکی رو بدست بیارین.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو