لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

برخورد و تکانه‌ی خطی (بخش اول)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو مثال هایی رو از مدل سوالات برخورد حل میکنیم و انواع برخورد شامل کشسان (در این نوع برخورد علاوه بر برقرار بودن پایستگی تکانه خطی، پایستگی انرژی هم برقراره) و ناکشسان (در این نوع برخورد تنها پایستگی تکانه خطی برقراره و انرژی پایسته نیست) و تو این ویدیو یاد میگیرین که توی سوال هایی به این شکل چطور مولفه هایی مثل تندی جسم، سرعت جسم و... بدست بیارین.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو