لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

محاسبه‌ی مرکز جرم (بخش اول)

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو تعریف مرکز جرم (نقطه ای که انگار تمام جرم جسم در اون نقطه متمرکزه و تمام نیروهای وارد به جسم به اون نقطه وارد میشن) و مولفه های مربوط به اون (مختصات مرکز جرم، سرعت مرکز جرم، شتاب مرکز جرم) و انواع برخورد رو که شامل برخورد کشسان (در این نوع برخورد علاوه بر برقرار بودن پایستگی تکانه خطی، پایستگی انرژی هم برقراره) و برخورد کاملا ناکشسان (در این نوع برخورد تنها پایستگی تکانه خطی برقراره و انرژی پایسته نیست) هست رو یاد میگیرین و در ادامه با حل چندتا مثال یاد میگیرین که چطور مکان مرکز جرم در اجسام با اشکال مختلف به صورت تکی و به صورت مجموعه رو بدست بیارین.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو