لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

ایزومری سیکلوآلکان (بخش دوم)

ویدیو

شیمی آلی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

شیمی آلی
فنی‌و‌مهندسی
شیمی آلی

10 ساعت

۵۸,۹۰۰ تومان

شیمی آلی
فنی‌و‌مهندسی
شیمی آلی

10 ساعت

۵۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۵ ویدیو

۲ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۳ ویدیو

۱ ویدیو

۲ ویدیو

۴ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو