لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

نرگس محمدی

دانشجوی دکترای شیمی آلی از دانشگاه تهران

698 یادگیرنده

116 میکروآموزش

امتیاز 4.1 از 116 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

دانشجوی دکتری شیمی آلی دانشگاه تهران

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

سابقۀ تدریس دروس شیمی به دانشجویان رشته‌های مختلف

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس