لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

ایزومری سیکلوآلکان (بخش اول)

ویدیو

شیمی آلی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

شیمی آلی
فنی‌و‌مهندسی
شیمی آلی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

10 ساعت

۵۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

شیمی آلی
فنی‌و‌مهندسی
شیمی آلی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

10 ساعت

۵۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش رایگان

۵ ویدیو

۲ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۳ ویدیو

۱ ویدیو

۲ ویدیو

۴ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو