لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

روش انتگرال گیری در ممان اینرسی

ویدیو

استاتیک

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

استاتیک
فنی‌ومهندسی
استاتیک

زهرا رمضانی

زهرا رمضانی

6 ساعت

۲۱۸,۰۰۰

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در استاتیک

بخش رایگان

بخش دوم:
سیستم‌های نیرو

6 ویدیو

۱

نیرو‌های دو بعدی

آزمونک :12 دقیقه
۲

نیروهای سه بعدی

آزمونک :10 دقیقه
۳

گشتاور دو بعدی

آزمونک :16 دقیقه
۴

گشتاور سه بعدی

آزمونک :8 دقیقه
۵

کوپل

آزمونک :7 دقیقه
بخش سوم:
تعادل

2 ویدیو

۱

تعادل دو بعدی

آزمونک :18 دقیقه
۲

تعادل سه بعدی

آزمونک :18 دقیقه
بخش چهارم:
سازه‌ها

2 ویدیو

۱

خرپا

آزمونک :15 دقیقه
۲

قاب و ماشین

آزمونک :12 دقیقه
بخش پنجم:
بار‌های گسترده

10 ویدیو

بخش ششم:
اصطکاک

2 ویدیو

۱

اصطکاک

آزمونک :15 دقیقه
۲

اصطکاک و گوه

آزمونک :4 دقیقه
بخش هفتم:
کار مجازی

2 ویدیو

۱

کار مجازی

آزمونک :22 دقیقه
بخش هشتم:
ممان اینرسی

3 ویدیو