لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

نحوه‌ی رگ‌گیری و سرم تراپی

ویدیو

صلاحیت بالینی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

پرایم
صلاحیت بالینی
علوم پزشکی
صلاحیت بالینی

غلامرضا ژیان

غلامرضا ژیان

15 ساعت

۶۹۵,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
بخش داخلی – مقدمه و ریه

بخش رایگان

بخش دوم:
بخش داخلی – نفرولوژی

11 ویدیو

بخش سوم:
بخش داخلی – خون

5 ویدیو

بخش چهارم:
بخش داخلی – قلب

2 ویدیو

بخش پنجم:
بخش داخلی – عفونی

6 ویدیو

بخش ششم:
بخش داخلی – جراحی

4 ویدیو

بخش هفتم:
بخش داخلی – گوارش

7 ویدیو

بخش هشتم:
بخش داخلی – نورولوژی

1 ویدیو

بخش نهم:
بخش داخلی – مسمومیت‌های دارویی

5 ویدیو

بخش دهم:
بخش داخلی – رماتولوژی

1 ویدیو

بخش یازدهم:
بخش داخلی – پوست

5 ویدیو

بخش دوازدهم:
بخش داخلی – غدد

6 ویدیو

بخش سیزدهم:
بخش اطفال

13 ویدیو

بخش چهاردهم:
بخش زنان و زایمان

8 ویدیو

بخش پانزدهم:
بخش نورولوژی

3 ویدیو

بخش شانزدهم:
بخش پاتولوژی

3 ویدیو

بخش هفدهم:
بخش عملی - ریه

6 ویدیو

بخش هجدهم:
بخش عملی - عفونی

4 ویدیو

بخش نوزدهم:
بخش عملی - گوارش

1 ویدیو

بخش بیستم:
بخش عملی - خون

3 ویدیو

بخش بیست‌ویکم:
بخش عملی - غدد

3 ویدیو

بخش بیست‌ودوم:
بخش عملی - رماتولوژی

7 ویدیو

بخش بیست‌وسوم:
بخش عملی - نورولوژی

2 ویدیو

بخش بیست‌وچهارم:
بخش عملی - اطفال

2 ویدیو

بخش بیست‌وپنجم:
بخش عملی - زنان و زایمان

4 ویدیو

بخش بیست‌وششم:
بخش عملی - جراحی

13 ویدیو

بخش بیست‌وهفتم:
بخش عملی - قلب

9 ویدیو

بخش بیست‌وهشتم:
بخش عملی - ارتوپدی

6 ویدیو

بخش بیست‌ونهم:
بخش عملی - گوش و حلق و بینی

4 ویدیو

بخش سی‌ام:
بخش عملی - نفرولوژی

1 ویدیو

بخش سی‌ویکم:
بخش روان‌پزشکی

13 ویدیو

بخش سی‌ودوم:
بخش عملی - چشم

3 ویدیو