لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

مطالعات هم‌گروهی

ویدیو

درسنامه اصول اپیدمیولوژی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

درسنامه اصول اپیدمیولوژی
علوم پزشکی
درسنامه اصول اپیدمیولوژی

ساغر خلقی

ساغر خلقی

3 ساعت

۱۲۷,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

محتوای دوره

بخش اول:
تعاریف و اهداف اپیدمیولوژی

بخش رایگان

بخش دوم:
پویش‌شناسی انتقال بیماری

3 ویدیو

بخش سوم:
نظارت بر بیماری و شاخص های ابتلا

2 ویدیو

بخش چهارم:
شاخص های مرگ و میر

2 ویدیو

بخش پنجم:
سنجش اعتبار و پایایی آزمون های تشخیصی

3 ویدیو

بخش ششم:
مطالعات هم‌گروهی (کوهورت)

1 ویدیو

۱

مطالعات هم‌گروهی

آزمونک :12 دقیقه
بخش هفتم:
سایر مطالعات اپیدمیولوژیک

2 ویدیو

بخش هشتم:
کارآزمایی‌های تصادفی شده

3 ویدیو

بخش نهم:
برآورد خطر

2 ویدیو

بخش دهم:
از ارتباط تا علیت

2 ویدیو