لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

متاستاز

ویدیو

درسنامه پاتولوژی عمومی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

درسنامه پاتولوژی عمومی
علوم پزشکی
درسنامه پاتولوژی عمومی

شقایق ناصر رنجبر

شقایق ناصر رنجبر

7 ساعت

۳۳۴,۰۰۰

۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
آزار، مرگ سلول و سازگاری

بخش رایگان

بخش دوم:
التهاب

9 ویدیو

بخش سوم:
اختلالات همودینامیک، ترومبوز و شوک

5 ویدیو

بخش چهارم:
ایمنی

5 ویدیو

بخش پنجم:
نئوپلازی

5 ویدیو

۲

متاستاز

آزمونک :9 دقیقه
۳

بدخیمی

آزمونک :11 دقیقه
۴

ژن های موثر در بدخیمی

آزمونک :16 دقیقه
بخش ششم:
ژنتیک

3 ویدیو

بخش هفتم:
بیمار‌ی‌های کودکان

1 ویدیو

بخش هشتم:
بیماری‌های عفونی

1 ویدیو

بخش نهم:
تغذیه و بیماری‌های محیطی

3 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما