لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

شقایق ناصر رنجبر

عضو انجمن علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

467 یادگیرنده

37 میکروآموزش

امتیاز 4.3 از 72 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

عضو انجمن علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

سابقه تدریس در مدارس برتر تهران

عضو سابق سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

عضو گروه پژوهشی پژوهشگاه فرهیختگان

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس