لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

تب و بزرگی طحال

ویدیو

صلاحیت بالینی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

پرایم
صلاحیت بالینی
علوم پزشکی
صلاحیت بالینی

غلامرضا ژیان

غلامرضا ژیان

16 ساعت

۹۶۶,۰۰۰

۶۹۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش اول:
بخش داخلی – مقدمه و ریه

بخش رایگان

بخش دوم:
بخش داخلی – نفرولوژی

11 ویدیو

بخش سوم:
بخش داخلی – خون

5 ویدیو

بخش چهارم:
بخش داخلی – قلب

4 ویدیو

بخش پنجم:
بخش داخلی – عفونی

6 ویدیو

بخش ششم:
بخش داخلی – جراحی

5 ویدیو

بخش هفتم:
بخش داخلی – گوارش

8 ویدیو

بخش هشتم:
بخش داخلی – نورولوژی

2 ویدیو

بخش نهم:
بخش داخلی – مسمومیت‌های دارویی

6 ویدیو

بخش دهم:
بخش داخلی – رماتولوژی

1 ویدیو

بخش یازدهم:
بخش داخلی – پوست

7 ویدیو

بخش دوازدهم:
بخش داخلی – غدد

6 ویدیو

بخش سیزدهم:
بخش اطفال

14 ویدیو

بخش چهاردهم:
بخش زنان و زایمان

10 ویدیو

بخش پانزدهم:
بخش نورولوژی

3 ویدیو

بخش شانزدهم:
بخش پاتولوژی

3 ویدیو

بخش هفدهم:
بخش عملی - ریه

6 ویدیو

بخش هجدهم:
بخش عملی - عفونی

4 ویدیو

بخش نوزدهم:
بخش عملی - گوارش

1 ویدیو

بخش بیستم:
بخش عملی - خون

3 ویدیو

بخش بیست‌ویکم:
بخش عملی - غدد

3 ویدیو

بخش بیست‌ودوم:
بخش عملی - رماتولوژی

7 ویدیو

بخش بیست‌وسوم:
بخش عملی - نورولوژی

2 ویدیو

بخش بیست‌وچهارم:
بخش عملی - اطفال

2 ویدیو

بخش بیست‌وپنجم:
بخش عملی - زنان و زایمان

4 ویدیو

بخش بیست‌وششم:
بخش عملی - جراحی

13 ویدیو

بخش بیست‌وهفتم:
بخش عملی - قلب

9 ویدیو

بخش بیست‌وهشتم:
بخش عملی - ارتوپدی

6 ویدیو

بخش بیست‌ونهم:
بخش عملی - گوش و حلق و بینی

4 ویدیو

بخش سی‌ام:
بخش عملی - نفرولوژی

1 ویدیو

بخش سی‌ویکم:
بخش روان‌پزشکی

13 ویدیو

بخش سی‌ودوم:
بخش عملی - چشم

3 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما