لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

قلبی عروقی - بخش دوم

ویدیو

جنین شناسی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

جنین شناسی
علوم پزشکی
جنین شناسی

خشایار فرنود

خشایار فرنود

3 ساعت

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

محتوای دوره

بخش اول:
گامتوژنز

بخش رایگان

۱

گامتوژنز

آزمونک :11 دقیقه
بخش دوم:
تخمک گذاری و لانه گزینی

1 ویدیو

بخش سوم:
دیسک زایا

2 ویدیو

بخش چهارم:
فصل دوره رویانی

1 ویدیو

۱

دورۀ رویانی

آزمونک :15 دقیقه
بخش پنجم:
فصل دوره جنینی

1 ویدیو

بخش ششم:
فصل گوارش

1 ویدیو

۱

گوارش

آزمونک :11 دقیقه
بخش هفتم:
فصل نواقص مادرزادی

1 ویدیو

بخش هشتم:
فصل قلبی عروقی

2 ویدیو

بخش نهم:
فصل دستگاه تنفسی

1 ویدیو

۱

تنفس

4 دقیقه
بخش دهم:
فصل دستگاه ادراری تناسلی

1 ویدیو

بخش یازدهم:
فصل سر و گردن

1 ویدیو

۱

سر و گردن

12 دقیقه
بخش دوازدهم:
فصل دستگاه عصبی مرکزی و حسی

2 ویدیو