لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

هورمون‌ های جنسی

ویدیو

درسنامه بیوشیمی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

درسنامه بیوشیمی
علوم پزشکی
درسنامه بیوشیمی

کوشا مولوی

کوشا مولوی

6 ساعت

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

3

4

5

6

توی این ویدیو چه خبره؟

هورمون ‌های جنسی

محتوای دوره

بخش اول:
آب و پی‌اچ

بخش رایگان

بخش دوم:
کربوهیدرات‌ها

6 ویدیو

بخش سوم:
پروتئین‌ها

7 ویدیو

بخش چهارم:
آنزیم‌ها

5 ویدیو

بخش پنجم:
ویتامین‌ها

3 ویدیو

بخش ششم:
لیپیدها

5 ویدیو

بخش هفتم:
نوکلئیک اسید‌ها

5 ویدیو

بخش هشتم:
هورمون‌ها

7 ویدیو

بخش نهم:
عناصر و مواد معدنی

1 ویدیو