لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم
لــــینوم
۰

می‌دونستی...

کوشا مولوی

رتبۀ برتر علوم پایه

789 یادگیرنده

41 میکروآموزش

امتیاز 4.3 از 80 بازخورد

استاد

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس