لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

كليات هورمون ها

ویدیو

بیوشیمی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

 بیوشیمی
علوم پزشکی
بیوشیمی

کوشا مولوی

کوشا مولوی

6 ساعت

۳۰۰,۰۰۰

۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
آب و پی‌اچ

بخش رایگان

بخش دوم:
کربوهیدرات‌ها

6 ویدیو

بخش سوم:
پروتئین‌ها

7 ویدیو

بخش چهارم:
آنزیم‌ها

5 ویدیو

بخش پنجم:
ویتامین‌ها

3 ویدیو

بخش ششم:
لیپیدها

5 ویدیو

بخش هفتم:
نوکلئیک اسید‌ها

5 ویدیو

بخش هشتم:
هورمون‌ها

7 ویدیو

بخش نهم:
عناصر و مواد معدنی

1 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما