لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

آر ان ای

ویدیو

بیوشیمی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

بیوشیمی
علوم پزشکی
بیوشیمی

کوشا مولوی

کوشا مولوی

6 ساعت

۱۵۹,۰۰۰

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
آب و پی‌اچ

بخش رایگان

۲

پی اچ و بافر

آزمونک :9 دقیقه
بخش دوم:
کربوهیدرات‌ها

6 ویدیو

۳

چرخه کربس

آزمونک :8 دقیقه
۵

مسیر پنتوز فسفات

آزمونک :6 دقیقه
بخش سوم:
پروتئین‌ها

7 ویدیو

۳

سیکل اوره

آزمونک :7 دقیقه
۴

ساختمان پروتئین ها

آزمونک :6 دقیقه
۶

متابولیسم هم

آزمونک :10 دقیقه
۷

پی اچ ایزوالکتریک

آزمونک :12 دقیقه
بخش چهارم:
آنزیم‌ها

5 ویدیو

۱

اصول پایه آنزیم ها

آزمونک :10 دقیقه
۲

کینتیک آنزیم ها

آزمونک :11 دقیقه
۴

مهار کننده آنزیم ها

آزمونک :8 دقیقه
بخش پنجم:
ویتامین‌ها

3 ویدیو

بخش ششم:
لیپیدها

5 ویدیو

بخش هفتم:
نوکلئیک اسید‌ها

5 ویدیو

۲

متابولیسم پورین

آزمونک :6 دقیقه
۴

آر ان ای

آزمونک :14 دقیقه
۵

دی ان ای

آزمونک :16 دقیقه
بخش هشتم:
هورمون‌ها

7 ویدیو

بخش نهم:
عناصر و مواد معدنی

1 ویدیو

۱

عناصر و مواد معدنی

آزمونک :8 دقیقه