لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

متابولیسم پیریمیدین‌

ویدیو

درسنامه بیوشیمی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

درسنامه بیوشیمی
علوم پزشکی
درسنامه بیوشیمی

کوشا مولوی

کوشا مولوی

6 ساعت

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
آب و پی‌اچ

بخش رایگان

بخش دوم:
کربوهیدرات‌ها

6 ویدیو

بخش سوم:
پروتئین‌ها

7 ویدیو

بخش چهارم:
آنزیم‌ها

5 ویدیو

بخش پنجم:
ویتامین‌ها

3 ویدیو

بخش ششم:
لیپیدها

5 ویدیو

بخش هفتم:
نوکلئیک اسید‌ها

5 ویدیو

۲

متابولیسم پورین

آزمونک :6 دقیقه
۴

آر ان ای

آزمونک :14 دقیقه
۵

دی ان ای

آزمونک :16 دقیقه
بخش هشتم:
هورمون‌ها

7 ویدیو

بخش نهم:
عناصر و مواد معدنی

1 ویدیو