لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

عضلات گلوتئال و ران

ویدیو
درسنامه آناتومی
علوم پزشکی
درسنامه آناتومی

علیرضا نوروزی

علیرضا نوروزی

10 ساعت

۵۲۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
اندام تحتانی

بخش رایگان

بخش دوم:
اندام فوقانی

5 ویدیو

بخش سوم:
لگن

5 ویدیو

بخش چهارم:
شکم

5 ویدیو

بخش پنجم:
توراکس

4 ویدیو

بخش ششم:
سر و گردن

9 ویدیو

بخش هفتم:
نوروآناتومی

8 ویدیو