لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

نواحی مهم اندام‌های تحتانی

ویدیو
 آناتومی
علوم پزشکی
آناتومی

علیرضا نوروزی

علیرضا نوروزی

10 ساعت

۴۲۰,۰۰۰

۲۹۳,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

محتوای دوره

بخش اول:
اندام تحتانی

بخش رایگان

بخش دوم:
اندام فوقانی

5 ویدیو

بخش سوم:
لگن

5 ویدیو

بخش چهارم:
شکم

5 ویدیو

بخش پنجم:
توراکس

4 ویدیو

بخش ششم:
سر و گردن

9 ویدیو

بخش هفتم:
نوروآناتومی

8 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما