لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

علیرضا نوروزی

رتبۀ برتر علوم پایه

472 یادگیرنده

41 میکروآموزش

امتیاز 4.5 از 35 بازخورد

استاد

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس