لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

قشر مخ

ویدیو

آناتومی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

آناتومی
علوم پزشکی
آناتومی

علیرضا نوروزی

علیرضا نوروزی

9 ساعت

۳۴۹,۰۰۰

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

5

6

7

8

محتوای دوره

بخش اول:
اندام تحتانی

بخش رایگان

بخش دوم:
اندام فوقانی

5 ویدیو

بخش سوم:
لگن

5 ویدیو

بخش چهارم:
شکم

5 ویدیو

۴

کلیه، پانکراس و طحال

آزمونک :8 دقیقه
۵

عروق و اعصاب

آزمونک :17 دقیقه
بخش پنجم:
توراکس

4 ویدیو

۳

ریه و مری

17 دقیقه
۴

قلب

آزمونک :15 دقیقه
بخش ششم:
سر و گردن

9 ویدیو

۱

Neurocranium

آزمونک :16 دقیقه
۲

Viscerocranium

آزمونک :10 دقیقه
۵

چشم و گوش

20 دقیقه
۶

دهان و بینی

آزمونک :18 دقیقه
۷

حلق و حنجره

آزمونک :14 دقیقه
۸

اعصاب (بخش اول)

آزمونک :19 دقیقه
۹

اعصاب (بخش دوم)

آزمونک :8 دقیقه
بخش هفتم:
نوروآناتومی

8 ویدیو