لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

حجم محسور در اجسام دوار

ویدیو

ریاضیات پایه دانشگاهی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

ریاضیات پایه دانشگاهی
فنی‌و‌مهندسی
ریاضیات پایه دانشگاهی

گروه مدرسین ریاضیات

18 ساعت

۷۹,۹۰۰ تومان

ریاضیات پایه دانشگاهی
فنی‌و‌مهندسی
ریاضیات پایه دانشگاهی

گروه مدرسین ریاضیات

18 ساعت

۷۹,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

6

7

8

9

محتوای دوره

بخش رایگان

۵ ویدیو

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۴ ویدیو

۱۰ ویدیو

بخش رایگان

۴ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۵ ویدیو

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو