لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

انتگرال‌گیری به روش جز به جز

ویدیو

ریاضیات پایه دانشگاهی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

ریاضیات پایه دانشگاهی
فنی‌و‌مهندسی
ریاضیات پایه دانشگاهی

گروه مدرسین ریاضیات

21 ساعت

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ریاضیات پایه دانشگاهی
فنی‌و‌مهندسی
ریاضیات پایه دانشگاهی

گروه مدرسین ریاضیات

21 ساعت

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
اعداد مختلط

بخش رایگان

بخش دوم:
حد و پیوستگی توابع

5 ویدیو

بخش سوم:
مشتق توابع

8 ویدیو

بخش چهارم:
دنباله‌ها و سری‌ها

6 ویدیو

بخش پنجم:
سری‌های توانی

4 ویدیو

بخش ششم:
انتگرال

10 ویدیو

بخش هفتم:
حد و پیوستگی

بخش رایگان

بخش هشتم:
مشتق‌گیری

4 ویدیو

بخش نهم:
نقاط بحرانی

3 ویدیو

بخش دهم:
رویه‌ها و خم‌ها

3 ویدیو

بخش یازدهم:
انتگرال دوگانه

3 ویدیو

بخش دوازدهم:
انتگرال سه‌گانه

4 ویدیو

بخش سیزدهم:
انتگرال خم

4 ویدیو

بخش چهاردهم:
انتگرال سطح

5 ویدیو

بخش پانزدهم:
فضاهای خطی

6 ویدیو

بخش شانزدهم:
تبدیلات خطی

3 ویدیو

بخش هفدهم:
مقادیر ویژه و بردار‌های ویژه

2 ویدیو