لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

جمع بندی اجسام دوار

ویدیو

ریاضی عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

ریاضی عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
ریاضی عمومی 1

10 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

ریاضی عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
ریاضی عمومی 1

10 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

7

8

9

10

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۵ ویدیو

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۴ ویدیو

۱۰ ویدیو

سوالتو بپرس