لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

محاسبه‌ی انتگرال‌های مقدماتی (بخش اول)

ویدیو

ریاضی عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

ریاضی عمومی 1
فنی‌ومهندسی
ریاضی عمومی 1

امیر ساکی

امیر ساکی

10 ساعت

۲۴۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
اعداد مختلط

بخش رایگان

بخش دوم:
حد و پیوستگی توابع

5 ویدیو

بخش سوم:
مشتق توابع

8 ویدیو

بخش چهارم:
دنباله‌ها و سری‌ها

6 ویدیو

بخش پنجم:
سری‌های توانی

4 ویدیو

بخش ششم:
انتگرال

10 ویدیو