لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

آزمون‌های همگرایی

ویدیو

ریاضی عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

ریاضی عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
ریاضی عمومی 1

امیر ساکی

امیر ساکی

10 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

ریاضی عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
ریاضی عمومی 1

امیر ساکی

امیر ساکی

10 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

5

6

7

8

محتوای دوره

بخش رایگان

۵ ویدیو

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۴ ویدیو

۱۰ ویدیو