لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

ساختمان پروتئین ها

ویدیو

بیوشیمی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

بیوشیمی
علوم پزشکی
بیوشیمی

5 ساعت

۱۱۹,۰۰۰ تومان

بیوشیمی
علوم پزشکی
بیوشیمی

5 ساعت

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۷ ویدیو

۵ ویدیو

۳ ویدیو

۵ ویدیو

۵ ویدیو

۷ ویدیو

۱ ویدیو