لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

روش تبدیل لاپلاس

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌ومهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۹۹,۰۰۰

۶۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

توی این ویدیو چه خبره؟

در این ویدیو، با روش تبدیل لاپلاس که روشی ساده، برای حل معادلات دیفرانسیل هست، آشنا میشید. در این روش از طرفین معادله‌ها تبدیل لاپلاس می‌گیریم.

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در معادلات

بخش رایگان

بخش دوم:
معادلات مرتبه اول

8 ویدیو

بخش سوم:
معادلات مرتبه دوم و بالاتر

6 ویدیو

بخش چهارم:
تبدیل لاپلاس

7 ویدیو

بخش پنجم:
دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

5 ویدیو

بخش ششم:
حل معادلات به کمک سری‌ها

8 ویدیو