لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

مقادیر ویژه و بردارهای ویژه یک ماتریس

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌ومهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۲۴۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

توی این ویدیو چه خبره؟

در این ویدئو، با مقادیر ویژه یک ماتریس از طریق فرمول ضرب مقدار ماتریس در بردار ویژه نظیر لاندا، فرم کلی مقادیر ویژه یک ماتریس و نمای کلی دیگه ماتریسی معادلات دیفرانسیل مرتبه اول که دارای ضرایب ثابت و ناهمگن هست، آشنا میشید.

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در معادلات

بخش رایگان

بخش دوم:
معادلات مرتبه اول

8 ویدیو

بخش سوم:
معادلات مرتبه دوم و بالاتر

6 ویدیو

بخش چهارم:
تبدیل لاپلاس

7 ویدیو

بخش پنجم:
دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

5 ویدیو

بخش ششم:
حل معادلات به کمک سری‌ها

8 ویدیو