لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

دستگاه ایمنی (بخش اول)

ویدیو

بافت‌شناسی 1 (دامپزشکی)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

بافت‌شناسی 1 (دامپزشکی)
علوم پزشکی
بافت‌شناسی 1 (دامپزشکی)

محیا لاله‌پور

4 ساعت

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
سلول

بخش رایگان

بخش دوم:
بافت‌شناسی عمومی

8 ویدیو

بخش سوم:
بافت‌شناسی اختصاصی

8 ویدیو