لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

بافت عضلانی

ویدیو

بافت‌شناسی (پزشکی‌ودندان)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

بافت‌شناسی (پزشکی‌ودندان)
علوم پزشکی
بافت‌شناسی (پزشکی‌ودندان)

خشایار فرنود

خشایار فرنود

5 ساعت

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش اول:
سلول

بخش رایگان

۱

سلول

آزمونک :17 دقیقه
بخش دوم:
بافت پوششی

1 ویدیو

۱

بافت پوششی

آزمونک :17 دقیقه
بخش سوم:
بافت همبند

1 ویدیو

۱

بافت همبند

آزمونک :16 دقیقه
بخش چهارم:
دستگاه اسکلتی-عضلانی

3 ویدیو

۱

غضروف

11 دقیقه
۲

استخوان

آزمونک :18 دقیقه
۳

بافت عضلانی

آزمونک :15 دقیقه
بخش پنجم:
خون و لنف

2 ویدیو

۱

خون

آزمونک :14 دقیقه
۲

دستگاه لنفی

آزمونک :16 دقیقه
بخش ششم:
دستگاه عصبی و حسی

2 ویدیو

۱

بافت عصبی

آزمونک :24 دقیقه
۲

اعضای حسی ویژه

آزمونک :16 دقیقه
بخش هفتم:
پوست

1 ویدیو

۱

پوست

آزمونک :12 دقیقه
بخش هشتم:
دستگاه گوارش

2 ویدیو

۱

لوله گوارش

آزمونک :22 دقیقه
۲

اعضای ضمیمه گوارش

آزمونک :14 دقیقه
بخش نهم:
دستگاه تنفسی

1 ویدیو

۱

دستگاه تنفسی

آزمونک :11 دقیقه
بخش دهم:
دستگاه ادراری-تناسلی

2 ویدیو

۱

دستگاه ادراری

آزمونک :15 دقیقه
۲

دستگاه تناسلی

آزمونک :22 دقیقه
بخش یازدهم:
دستگاه اندوکرین

1 ویدیو

۱

دستگاه اندوکرین

آزمونک :15 دقیقه

سوالتو بپرس